Продължете към съдържанието

Обява - Ръководител на звено

Обявява за един брой свободно работно място за длъжността
Ръководител на звено: „Център за градска мобилност”

1. Описание на длъжността:
Организира работата на Общинската комисия по безопасност на движението; Съгласува проекти за временна организация на движението на строителни обекти и строително ремонтни работи на територията на общината; Внася за разглеждане в ОКБД и предлага на кмета на общината, чрез Зам. кмет „СИТУП“ за утвърждаване проекти за промяна организация на движението, и въвеждане на нова организация на движението в общинската пътна мрежа и улиците на населените места на общината; Изготвя работни проекти за сигнализиране на местата за паркиране на служебни автомобили, и паркоместа за хора с увреждания; Изготвя работни проекти за сигнализиране на парко местата за преференциално паркиране пред домовете на гражданите отговарящи на наредбата за платено паркиране по местожителство, внася ги за разглеждане в ОКБД и отговаря за реализацията им, както и за демаркирането им след изтичането на срока; Определя маршрутите за движение на тежка строителна техника в населените места при строително -ремонтни дейности; Контролира и отчита транспортните схеми на обществения транспорт и изготвя ежемесечна справка за счетоводството; Подготвя разрешителните на водачите на таксиметрови автомобили на територията на общината и води отчетността им съвместно с ДАИ; Контролира и осигурява изправността и ремонтите дейности по автомобилите на общината, води отчетността им пред КАТ, техническите прегледи на същите и поддръжката им; Изготвя работни проекти за вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка в общинската пътна мрежа и населените места; Контролира и води на отчет ППС с жива тяга; Изготвя и представя за подпис разрешителните за ППС с жива тяга; Организира поддръжката на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация на територията на общината. Контролира фирмите изпълняващи реализирането на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация на територията на общината; Поддържа знаковото стопанство и отговаря за неговото стопанисване.

2. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
– да е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на ЕС, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
– да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
– да не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
– да са дееспособни лица;
– да имат минимално придобита степен на образование – бакалавър, професионална област – икономика – стопанско управление
– професионален опит: минимум две години
– да имат компютърна грамотност;
– да притежават добри комуникационни и организационни умения както и умения за работа в екип;

3. Необходимите документи за участие:
– Заявление от кандидата (свободен текст);
– Автобиография – европейски формат;
– Копие от диплома за завършено образование – с професия, специалност и/или придобита квалификация от област икономика – стопанско управление;
– Копие от документ, удостоверяващ продължителност на стаж – трудова/служебна книжка (ако има такива);
– Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; (по образец)
– Копия от други видове официални документи, удостоверяващи придобита допълнителна квалификация (ако има такива).
Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи, заверени от кандидатите с гриф „Вярно с оригинала” и подпис.

4. Документите по т. 3 следва да се подават лично или чрез упълномощен представител в срок до 07.06.2022 г. (включително) в сградата на ОП СУОИ, с адрес: гр. Поморие, ул. Поморие, ул. ”Княз Борис І”96А, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

5. Начин на провеждане:
– Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

До участие в подбора не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи, или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, обявени в т.2.

6. Списъците и други съобщения във връзка с подбора да се обявяват на официалната интернет страница на ОП СУОИ.

инж. Марияна Музакова
Директор на ОП СУОИ

Документи за изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Декларация 120 KB 0
pdf Приложение-№-1-Декларация-при-подбор 226 KB 0