Продължете към съдържанието

Отчет за 2022г.

 

Предметът на дейност на предприятието е: Стопанисване и управление на предоставените му общински имоти или части от тях и администриране на приходи от същите. Създаване на условия за достъп и ползване на предоставените му за управление недвижими имоти – общинска собственост от физически и юридически лица срещу заплащане на съответните наеми, такси и цени на услуги, определени от Общински съвет Поморие.
От месец май общинското предприятие отговаря и за управлението на специализирано звено“ Център за градска мобилност“ , което отговаря за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на общината. Осъществява контрол върху спазването на правилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства, използва технически средства за принудително задържане на пътни превозни средства, както и всякакви други дейности, насочени към спазване и подобряване на организацията на движение на пътни превозни средства по общинските пътища и площите за паркиране.
Специализираното звено „Център за градска мобилност“ изпълнява и следните дейности:
• Организира работата на Общинската комисия по безопасност на движението;
• Съгласува проекти за временна организация на движението на строителни обекти и строително ремонтни работи на територията на общината;
• Внася за разглеждане в ОКБД и предлага на кмета на общината, чрез Зам. кмет
„СИТУП“ за утвърждаване проекти за промяна организация на движението, и въвеждане на нова организация на движението в общинската пътна мрежа и улиците на населените места на общината;
• Изготвя работни проекти за сигнализиране на местата за паркиране на служебни автомобили, и паркоместа за хора с увреждания;
• Изготвя работни проекти за сигнализиране на парко местата за преференциално паркиране пред домовете на гражданите отговарящи на наредбата за платено паркиране по местожителство, внася ги за разглеждане в ОКБД и отговаря за реализацията им, както и за демаркирането им след изтичането на срока;
• Определя маршрутите за движение на тежка строителна техника в населените места при строително-ремонтни дейности;
• Контролира и отчита транспортните схеми на обществения транспорт и изготвя ежемесечна справка за счетоводството;
• Подготвя разрешителните на водачите на таксиметрови автомобили на територията на общината и води отчетността им съвместно с ДАИ;
• Контролира и осигурява изправността и ремонтите дейности по автомобилите на общината, води отчетността им пред КАТ, техническите прегледи на същите и поддръжката им;
• Изготвя работни проекти за вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка в общинската пътна мрежа и населените места; Контролира и води на отчет ППС с жива тяга;
• Изготвя и представя за подпис разрешителните за ППС с жива тяга;
• Организира поддръжката на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация на територията на общината. Контролира фирмите изпълняващи реализирането на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация на територията на общината;
• Поддържа знаковото стопанство и отговаря за неговото стопанисване.
С приемането на Наредба № 23 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на гр.Поморие се въведе режим на платено преференциално паркиране на МПС по постоянен/ настоящ адрес и право на собственост, както и режим на платено паркиране на МПС-служебен абонамент.В Центъра за градска мобилност бяха подадени общо 1850 бр. заявления за платено локално паркиране на МПС по постоянен/настоящ адрес , право на собственост и платено паркиране „Служебен абонамент“. Бяха одобрени 1044бр.
От 29.11.2022г. се въведе и режим на платено паркиране на ППС -“Зона за кратковременно платено паркиране “ на следните места:
– Ул. „Княз Борис I“ – пред Районна прокуратура: 5 паркоместа и 1 инвалидно паркомясто
– Ул. „Княз Борис I“ – до банка ОББ: 7 паркоместа и 1 инвалидно паркомясто
– Ул. „Н.Димитров“ – пред Районен съд: 6 паркоместа и 1 инвалидно паркомясто
– Ул. „Солна“ – до ВиК: 4 паркоместа и 1 инвалидно паркомясто
– Ул. „Солна“ – до Пансионата: 14 паркоместа и 1 инвалидно паркомясто
– Ул. „Нео Анхиало“ – пред Община Поморие 25 паркоместа, 2 инвалидни паркоместа и 4 за таксиметрови автомобили
– Ул. „Европа“ – до стадион Поморие: 39 паркоместа и 2 инвалидни паркоместа
На територията на гр. Поморие се обособиха и следните паркинги:
– Паркинг Перла;
– Паркинг бул.“Яворов“;
– Паркинг ул. „Цар Петър” (пред Община Поморие),
– На територията на паркинг ул. „Цар Петър” е обособен и охраняем наказателен паркинг;
– Паркинг ул. „Петко Каравелов” (на кръстовището на ул. „Проф. Стоянов” и ул. „Солна”);
– Паркинг ул. „Проф. Стоянов”;
– Паркинг МБАЛ-Поморие,който е безплатен за първите два часа;
– Паркинг пред хотел „Токалиев“;
Контрола по спазване на правилата за паркиране в зоните и преместване на неправилно паркирани ППС на територията на гр.Поморие се осъществява от лица , определени със Заповед на кмета на Община Поморие.
Приходите от „Центъра за градска мобилност са следните:
– Абонамент преференциално паркиране -136 885,00лв.;
– Репатриране/наказателен паркинг +паяк/ – 25 000,00лв.;
– Платено паркиране /паркинги/ – 305 060,00лв.;
– Синя зона – 1000,00лв.;
– Скоби синя зона – – 2050,00лв.
Или общата сума е 469 995,00лв.

Голяма част от поставените основните цели и задачи пред ОП“СУОИ“-Поморие бяха изпълнени даже и преизпълнени. Ефективно управлявахме общинската собственост , вследствие на което приходите от нейното ползване се увеличиха и към 31.12.2022г. те са в размер на 1 813 526,99/един милион осемстотин и тринадесет петстотин двадесет и шест лв. и 0,99стотинки/.

За периода от 01.01.2022г. – 31.12.2022. в предприятието са извършени следните разпоредителни сделки и услуги:

• 6 бр. процедирани търгове за отдаване под наем на общинско имущество;
• 38 бр. сключени договори за наем на общинско недвижимо имущество;
• 8 бр. сключени договори за наем на общинско движимо имущество;
• 227 бр. констативни протоколи за извършени проверки на търговски обекти;
• 366 бр. подадени заявления за извършване на търговска дейност;
• 24 бр. написани докладни;
• 35бр. издадени заповеди;
• 322 бр. сключени договори за наем за общински имоти за поставяне на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности на открито;
• 18 бр. сключени договори за предоставяне на рекламна площ;
• 206 бр. сключени целогодишни договори за домуване на плавателни съдове на Рибарско, Пасажерско пристанище Поморие, хелинг –булевард „Яворов“ и хелинг „Свети Георги“;
• 136 бр. издадени разрешителни – сезонни за домуване на плавателни съдове на Рибарско и Пасажерско пристанище Поморие;
• 1494 бр. реализирани нощувки в Почивна база-Община Поморие;

Служителите на общинското предприятие целогодишно осъществяваха и ще осъществяват контрол по изискванията на Наредба №2 за поддържане и опазване на общественият ред в Община Поморие , Наредба №6 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Поморие, Наредба № 8 за рекламната и информационна дейност на територията на Община Поморие , Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие и Наредба № 23 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на гр. Поморие.

Документи за изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Отчет за 2022г. 240 KB 0