Продължете към съдържанието

Обява - Деловодител/касиер

Обявява един брой свободно работно място за длъжността
Деловодител – касиер

1. Описание на длъжността – приема, съхранява и предава парични средства и ценни книжа в определените за целта места в ОП СУОИ; работи с ПОС терминално устройство, приключва касова наличност. Материално отговорно лице. Инкасиране на парични средства и внасянето им в касата на ОП „СУОИ“. Води регистър за подадени заявления, писма, жалби и други до Ръководителя на Център за Градска мобилност, находящ се в гр. Поморие, ул. Солна № 15. Събира таксите определени в Наредба № 11 за платено паркиране на МПС – служебен абонамент, платено преференциално паркиране на МПС по постоянен/настоящ адрес и право на собственост, както и абонаментите по паркингите.
Обслужване на граждани и юридически лица, предоставяне на информация на граждани и юридически лица, обслужване документооборота на Звено „Център за градска мобилност“.

2. Минимални образователно и квалификационни изисквания към кандидатите:
2.1. Да са дееспособни физически лица;
2.2. Да имат минимално на завършено образувание – средно образование с професия;
2.3. Компютърна грамотност;
2.4. Да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
2.5. Професионален опит: минимум една година.

3. Необходими документи за кандидатстване:
3.1. Заявление от кандидата (свободен текст);
3.2. Автобиография – европейски формат;
3.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
3.4. Копие от документ, удостоверяващ продължителност на стаж – трудова/служебна книжка (ако има такива);
3.5. Копия от други видове официални документи, удостоверяващи придобита допълнителна квалификация (ако има такива).
3.6. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи, заверени от кандидатите с гриф „Вярно с оригинала” и подпис.

4.Начин на провеждане на подбора:
4.1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания

5.Срок и място за подаване на документите:
Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на кандидата и длъжността, за която кандидатства, точен адрес и телефон за връзка. Документите се подават в сградата на ОП СУОИ, ул. Поморие, ул. ”Княз Борис І”96А, в срок до 07.06.2022 г. включително, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

6.Допускане до участие:
До участие в подбора не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи, или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, обявени в т.2.

7. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и датата, часа и мястото на провеждане на интервюто, ще се обявят на официалния сайт на ОП СУОИ.

инж. Марияна Музакова
Директор на ОП СУОИ

Документи за изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Декларация 120 KB 0
pdf Приложение-№-1-Декларация-при-подбор 226 KB 0