Продължете към съдържанието

За Нас

Нашата История

Общинското предприятия е създадено на основание чл.52 и чл.53 от Закона за общинската собственост. Общинското предприятие се създава, преобразува и закрива с решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на Община Поморие. Общинското предприятие осъществява дейността си под наименованието Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти” – Поморие (ОП СУОИ-гр.Поморие). Предприятието не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Поморие в рамките на предоставените му правомощия.Предприятието е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет. Предприятието е второстепенен разпоредител с бюджет и осъществява дейността си въз основа на настоящия Правилник, в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост и заложените в годишния бюджет на Община Поморие бюджетни средства за неговата издръжка.

Предмет на дейност на Предприятието

Предмет на дейност на Предприятието Стопанисване и управление на предоставените му общински имоти или части от тях и администриране на приходи от същите. Създаване на условия за достъп и ползване…

Какви приходи събираме?

Какви приходи събираме ? Приходи от наем имущество и наем земя; Приходи от рекламно- информационни елементи; Пристанищни такси; Приходи от такси за ползване на пазари, тротоари , общински терени частна…

Правилник

Правилник за устройството и дейността на Общинско Предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти” – гр.Поморие I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят предмета на дейност, структурата,…
849
Търговци
949
Търговски обекта
91499 +
кв.м. заета общинска площ