Продължете към съдържанието

Правилник

за устройството и дейността на Общинско Предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти” – гр.Поморие

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се определят предмета на дейност, структурата, управлението, числения състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.
Чл.2. (1) Общинското предприятия е създадено на основание чл.52 и чл.53 от Закона за общинската собственост.
(2) Общинското предприятие се създава, преобразува и закрива с решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на Община Поморие.
Чл.3.(1) Общинското предприятие осъществява дейността си под наименованието Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти” – Поморие (ОП СУОИ-гр.Поморие). По-нататък в Правилника то е упоменато само като „Предприятието“.
(2) Предприятието не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Поморие в рамките на предоставените му правомощия.
(3) Предприятието е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет.
(4) Предприятието е второстепенен разпоредител с бюджет и осъществява дейността си въз основа на настоящия Правилник, в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост и заложените в годишния бюджет на Община Поморие бюджетни средства за неговата издръжка.
Чл. 4. (1) Предприятието е със седалище и адрес на управление гр. Поморие, ул. „Княз Борис I ” № 96 А.
(2)Предприятието притежава собствен печат, на който е отбелязано наименованието на
Предприятието и организационната му форма, а именно ОП СУОИ-гр.Поморие.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. (1) Предметът на дейност на Предприятието е: Стопанисване и управление на предоставените му общински имоти или части от тях и администриране на приходи от същите. Създаване на условия за достъп и ползване на предоставените му за управление недвижими имоти – общинска собственост от физически и юридически лица срещу заплащане на съответните наеми, такси и цени на услуги, определени от Общински съвет Поморие.
(2) Стопанската дейност на предприятието се осъществява в следните направления:

 1. Управление и поддържане на общинските пазари, микропазари и други обекти общинска собственост, разположени върху територията на пазарите и предоставяне на свързаните с тях услуги;
 2. /изм. с Решение № 228/10.06.2016г./ Стопанисване и експлоатация на Хелингите, Пристанище – Поморие и Рибарско пристанище-Поморие, както и предоставяне на услуги, свързани с дейностите им – предоставяне на кейово място и площи за сух док през зимните месеци, снабдяване на корабите с вода, телефон и електрическа енергия; приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност и други;
 3. Поддържане и ремонт на предоставената му Почивна база и администриране на приходи от отдаването й под наем;
 4. Предоставяне на общински имоти, сгради и съоръжения за разполагане на РИЕ в съответствие с Наредба № 8 за рекламната и информационна дейност на територията на Община Поморие;
 5. Предоставяне на терени общинска собственост, върху които да се разположат обекти за извършване на търговска или др. дейност на закрито и открито и обекти (маси/съоръжения за търговия на открито, павилиони, сгради и части от имоти) в съответствие с Наредба № 6 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Поморие;
 6. Управление, поддръжка и търговска експлоатация на платени зони за паркиране общинска собственост. Осъществяване на контрол върху спазването на правилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства, използване на технически средства за принудително задържане на пътни превозни средства, както и всякакви други дейности, насочени към спазване и подобряване на организацията на движение на пътни превозни средства по общинските пътища и площите за паркиране.
 7. Стопанисване и управление на общински обекти и терени на територията на Община Поморие за стопански, търговски и административни услуги, предоставени на Общинското предприятие в съответствие с Наредба № 1 за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество.
  Чл. 6. Определеният предмет на дейност на Предприятието може да се допълва или ограничава с решение на Общински съвет – Поморие.
  Чл. 7. Предприятието осъществява дейността си чрез предоставените му активи, собственост на Община Поморие.
  Чл. 8. (1) Дейността на Предприятието се координира и контролира от Кмета на Община Поморие или от определен от него заместник-кмет.
  (2) Общинската администрация чрез своите специализирани звена оказва методическа помощ на Предприятието.

III. УПРАВЛЕНИЕ, СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Чл. 9. Предприятието се ръководи и представлява от Директор.
Чл. 10. (1) /изм. с Решение №745/28.02.2022г./ Директорът се назначава от Кмета на Община Поморие за срок до четири години като сключва индивидуален трудов договор с него след провеждане на конкурс.
(2) Договорът с директора се прекратява с изтичане срока на договора, както и предсрочно на основанията, предвидени в Кодекса на труда.
(3) Директор на общинското предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти” може да бъде български гражданин с висше образование, който не е осъждан за престъпление от общ характер и за когото не са налице ограниченията по чл.107а от Кодекса на труда
Чл. 11. (1) Директорът на ОП СУОИ – гр.Поморие:

 1. представлява Предприятието пред държавните и общински институции, съдебни, банкови, финансови и данъчни органи, както и пред всички други физически и юридически лица от името и за сметка на общината, само в рамките на предоставените му правомощия;
 2. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Предприятието съобразно действащото законодателство, в съответствие с решенията на Общински съвет – Поморие и заповедите на Кмета на Община Поморие или определен от него заместник-кмет;
 3. изпълнява всички задължения на второстепенен разпоредител с бюджет съгласно заповед на Кмета на общината за определяне правата и отговорностите на второстепенните разпоредители с бюджет за всяка бюджетна година;
 4. въвежда Система за финансово управление и контрол в Предприятието в съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и осъществява контрол за ефективното и ефикасното им функциониране;
 5. осъществява оперативно ръководство на Предприятието и периодично се отчита за извършената стопанска дейност на Предприятието пред Кмета на Община Поморие;
 6. разработва краткосрочни и дългосрочни програми за развитие на Предприятието и работи по тяхното изпълнение след утвърждаване от Кмета на общината;
 7. разработва и предоставя на Кмета на общината или оправомощено от него лице от общинската администрация проект на годишен бюджет за всяка бюджетна година, в срокове определени със Заповед на кмета на общината;
 8. информира Кмета на Община Поморие за възникналите проблеми при осъществяване дейността на Предприятието и предлага решения за отстраняването им;
 9. упражнява правата на работодател като: сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работещите в Предприятието; утвърждава длъжностните им характеристики; създава необходимата организация за повишаване квалификацията и текущото обучение на числения състав на предприятието, както и за подбора и обучението на нови кадри; следи за спазване на трудовото законодателство; налага дисциплинарни наказания, както и извършва всички други дейности, произтичащи от качеството на работодател по смисъла на Кодекса на труда;
 10. организира ефективното използване, управление и опазване на предоставеното му общинско имущество;
 11. организира публикуване на информация за дейността на Предприятието на интернет страницата на ОП СУОИ – гр.Поморие.
  (2) В изпълнение на своите правомощия директорът на Предприятието издава заповеди.
  (3) Директорът контролира и носи отговорност за:
 12. цялостната дейност на предприятието;
 13. законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджета на предприятието;
 14. спазване на финансово-счетоводната дисциплина и използването на материалните и парични активи.
  Чл. 12. Структурата на Предприятието се определя с този Правилник, приет от Общински съвет – Поморие, а длъжностното и поименното разписание на предприятието се утвърждава от Кмета на Общината в рамките на утвърдения числен състав на Предприятието и при съобразяване с гласувания за дейността му бюджет.
  Чл. 13. (1) Организационно-управленската структура на Предприятието е съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия Правилник.
  (2) Директорът на Предприятието е на пряко подчинение на Кмета на общината.
  (3) /изм. с Решение № 228/10.06.2016г./ Предприятието е с обща численост на персонала 37 бр.
  (4) При наличието на обстоятелства, изискващи корекции в структурата и числеността на персонала, Директорът на Предприятието представя мотивирано предложение за промени до Кмета на общината, който внася в Общински съвет предложение за промяна на Правилника по Приложение № 1.
  (5) Промените в длъжностното разписание се извършват от Кмета на Община Поморие по предложение на директора на Предприятието.

IV. ПРЕДОСТАВЕНО ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Чл. 14. (1) На Предприятието се предоставя за управление и стопанисване имущество общинска собственост, посоченото в Приложение № 2, което е неразделна част от настоящия Правилник.
(2) Предприятието няма право да извършва разпоредителни действия с предоставеното му за управление общинско имущество.
Чл. 15. При наличието на обстоятелства, изискващи корекции на предоставеното за управление и стопанисване имущество, директорът на Предприятието представя мотивирано предложение за промени до кмета на общината, който внася в Общински съвет предложение за промяна на Правилника по Приложение № 2.

V. ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Чл. 16. (1) Предприятието е финансово подчинено на Община Поморие. То управлява предоставеното му общинско имущество от свое име, но за сметка на общината.
(2) Дейността на Предприятието се финансира от бюджета на Община Поморие, в рамките на утвърдения му от Общинския съвет бюджет за годината и по тримесечия.
Чл. 17. (1) Бюджетните средства се използват само по предназначение съгласно одобрения от Общински съвет бюджет на Предприятието за съответната година.
(2) Предприятието няма право да разходва парични постъпления, придобити от осъществена стопанска дейност.
(3) Всички приходи, реализирани от Предприятието, се внасят в приход на бюджета на Община Поморие.
Чл. 18. (1) Промени в одобрения бюджет на Предприятието се извършват в рамките на възможностите за корекция на бюджета и по ред, регламентиран със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Поморие.
(2) Промените по приходната и разходната част на бюджета на Предприятието се извършват по предложение на Кмета на Общината въз основа на мотивирано предложение от директора на Предприятието и след утвърждаване от Общински съвет – Поморие.
Чл. 19. Предприятието осъществява счетоводната си дейност съгласно изискванията на Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове и в съответствие с утвърдената счетоводна политика и другите вътрешни актове на Община Поморие.
(2) Всички приходи и разходи на Предприятието се отчитат по Единната бюджетна класификация за приходите и разходите по бюджетите на общините.
(3) Предприятието се разчита за своя сметка от името на Община Поморие за данъчни и осигурителни задължения.
Чл. 20. Предприятието съставя месечни, тримесечни и годишни отчети за изпълнение на бюджета си, както и всички останали отчетни форми и документи, изискващи се от първостепенния разпоредител – Община Поморие.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост с решение на Общински съвет – Поморие № 1445/23.06.2015г. и влиза в сила от влизане в сила на решението на Об.С – Поморие, изм. с Решение № 228/10.06.2016г., изм. с Решение №1180/11.07.2019г., изм. с Решение №1181/11.07.2019г., изм. с Решение № 42/20.12.2019г., изм. с Решение №443/18.03.2021г., изм. с Решение №745/28.02.2022г.

§ 2. За неуредените с този Правилник въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България, в т.ч. и актовете на Общински съвет – Поморие.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ