Продължете към съдържанието

Правилник

Обявява за шест броя свободни работни места за длъжността
Координатор/диспечер в Контролен център

1. Описание на длъжността Работа в контролен център на звено „Център за градска мобилност“-Поморие. Следене и наблюдение на параметрите на работната среда. Инкасиране на суми от разплащателните апарати на паркингите, както и своевременна намеса при инциденти и аварии по тях.
2. Минимални образователно и квалификационни изисквания към кандидатите:
2.1. Да са дееспособни физически лица;
2.2. Да имат минимално на завършено образувание – средно образование;
2.3. Да притежава свидетелство за управление на МПС;
2.4. Компютърна грамотност;
2.5. Професионален опит не се изисква.

3. Други изисквания за заемане на длъжността:
3.1.Способност за работа в екип, комуникативност, лоялност, етичност, отговорност;
3.2.Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността;
3.3. Наредба № 23 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на МПС на територията на гр. Поморие;
3.4.Закон за движението по пътищата;
3.4.Други вътрешни нормативни разпоредби, които касаят пряко изпълняваната длъжност.

4. Необходими документи за кандидатстване:
4.1. Заявление от кандидата (свободен текст);
4.2. Автобиография – европейски формат;
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
4.4. Копие от документ, удостоверяващ продължителност на стаж – трудова/служебна книжка (ако има такива);
4.5. Копия от други видове официални документи, удостоверяващи придобита допълнителна квалификация (ако има такива).
4.6. Копие от свидетелство за управление на МПС.
4.7.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода.
Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи, заверени от кандидатите с гриф „Вярно с оригинала” и подпис.

5.Начин на провеждане на подбора:
5.1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания

6.Срок и място за подаване на документите:
Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на кандидата и длъжността, за която кандидатства, точен адрес и телефон за връзка. Документите се подават в сградата на ОП СУОИ, ул. Поморие, ул. ”Княз Борис І”96А, в срок до 07.06.2022 г. включително, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

7.Допускане до участие:
До участие в подбора не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи, или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, обявени в т.2.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и датата, часа и мястото на провеждане на интервюто, ще се обявят на официалния сайт на ОП СУОИ.

инж. Марияна Музакова
Директор на ОП СУОИ

 

Документи за изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Декларация-2 120 KB 0
pdf Приложение-№-1-Декларация-при-подбор 226 KB 0