Продължете към съдържанието

Обява - Шофьор

Обявява за два броя свободни работни места за длъжността
Шофьор на специализиран автомобил

1. Описание на длъжността Управлява специализиран автомобил за репатриране без да извършва нарушения по ЗДвП и отговаря за неговата поддръжка. Репатрира МПС на територията на гр. Поморие, като премества паркирано пътно превозно средство на отговорно пазене на предварително публично оповестено място (наказателен паркинг), без знанието на неговия собственик или на упълномощен от него водач.

2. Минимални образователно и квалификационни изисквания към кандидатите:
2.1. Да са дееспособни физически лица;
2.2. Да имат минимално на завършено образувание – средно образование;
2.3. Да притежава свидетелство за управление на товарен МПС;
2.4 Да притежава свидетелство за правоспособност-автокранист;
2.5. Професионален опит: минимум една година.

3. Други изисквания за заемане на длъжността:
3.1.Способност за работа в екип, комуникативност, лоялност, етичност, отговорност;
3.2.Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността;
3.3. Наредба № 23 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на МПС на територията на гр. Поморие;
3.4.Закон за движението по пътищата;
3.5.Други вътрешни нормативни разпоредби, които касаят пряко изпълняваната длъжност.

4. Необходими документи за кандидатстване:
4.1. Заявление от кандидата (свободен текст);
4.2. Автобиография – европейски формат;
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
4.4. Копие от документ, удостоверяващ продължителност на стаж – трудова/служебна книжка (ако има такива);
4.5. Копия от други видове официални документи, удостоверяващи придобита допълнителна квалификация (ако има такива);
4.6. Копие от свидетелство за управление на товарен МПС;
4.7. Копие от свидетелство за правоспособност за автокранист;
4.8. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода.
Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи, заверени от кандидатите с гриф „Вярно с оригинала” и подпис.

5.Начин на провеждане на подбора:
5.1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания

6.Срок и място за подаване на документите:
Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на кандидата и длъжността, за която кандидатства, точен адрес и телефон за връзка. Документите се подават в сградата на ОП СУОИ, ул. Поморие, ул. ”Княз Борис І”96А, в срок до 07.06.2022 г. включително, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

7.Допускане до участие:
До участие в подбора не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи, или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, обявени в т.2.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и датата, часа и мястото на провеждане на интервюто, ще се обявят на официалния сайт на ОП СУОИ.

инж. Марияна Музакова
Директор на ОП СУОИ

Документи за изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Декларация-2 120 KB 0
pdf Приложение-№-1-Декларация-при-подбор 226 KB 0