Продължете към съдържанието

Обява - Търг януари 2022

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1, ал.2 и ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.86 ал.2 от Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 621/13.10.2021г. на Общински съвет – Поморие и Заповед № РД-16-34/07.01.2022г. на Кмета на Община Поморие е

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

І. За отдаване под наем, на следните обекти и терени , както следва:

1. Магазин № 1 публична общинска собственост находящ се в ТЦ „Алеко Константинов” –гр.Поморие на площ от 14.4 кв.м. закрита площ, за продажба на промишлени стоки при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 144,40лв. без вкл.ДДС или 173,28 лв.с вкл. ДДС за срок от 7/седем/години и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС .

2. Магазин №2 публична общинска собственост находящ се в ТЦ „Алеко Константинов” –гр.Поморие на площ от 14.4 кв.м. закрита площ, за промишлени стоки при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 144,40лв. без вкл.ДДС или 173,28 лв.с вкл. ДДС за срок от 7/седем/години и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

3. Павилион №2 публична общинска собственост находящо се в ТЦ „Млекопреработване“ –гр.Поморие на площ от 14.4 кв.м. закрита площ, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 144,40лв. без вкл.ДДС или 173,28 лв.с вкл. ДДС за срок от 7/седем/години и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

4. Терен частна общинска собственост на площ 30,00 кв.м –петно № 1 за стациониране на преместваем обект в ТЗ“ Гълъбец“ в ПИ 18229.4.256 по КК на с. Гълъбец при начална тръжна месечна наемна цена 90,00лв. без вкл.ДДС или начална тръжна месечна цена 108,00лв. с вкл.ДДС за срок от 8/осем/ години и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

5. Терен публична общинска собственост, с площ 7 кв.м за стациониране на преместваем обект в Търговска зона кв.70 УПИ ІІІ гр.Поморие, за срок от 3/три/ години за лица членове на Съюза на слепите, Съюза на глухите или Съюза на инвалидите, при начална тръжна месечна наемна цена 42,00лв. на месец без вкл.ДДС или 50,40лв. с вкл.ДДС и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

6. Терен публична общинска собственост с площ 7 кв.м. за стациониране на преместваем обект в Търговска зона кв.8 УПИ І по плана на гр.Поморие при начална тръжна наемна цена 42,00лв. на месец без вкл.ДДС или 50,04 лв. с вкл. ДДС и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна наемна цена без ДДС, за срок от 3 /три/ години.
ІІ. Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:
1. В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ.
2. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:
– първа дата – до 16.00 часа, на последния работен ден преди датата на търга;
– втора дата – до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга;
В деловодството на ОП «СУОИ» гр. Поморие, ул. «Княз Борис І» № 96а.
Тръжната документация се закупува от ОП „СУОИ” гр. Поморие, ул. „Княз Борис І” № 96а, след заплащане на 60,00 /шестдесет/ лева с вкл. ДДС.
ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна наемна цена, който се внася в деловодството на ОП «СУОИ»-Поморие, при подаване на документите за участие в търга
ІV. Стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.
V. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10 % от достигната наемна цена на месец.
VІ.При предсрочно прекратяване на договора по вина на НАЕМАТЕЛЯ, същият следва да заплати неустойка в размер на три месечни наема, но не-повече от оставащите в срока на договора.
VII. Дата, час и място на провеждане на търга:
1.На 28.01.2022г. от 10:00 часа, в зала № 2 на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна“ № 5, за първа дата на провеждане на търга.
2.На 04.02.2022г. от 10:00 часа, в зала № 2 на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна“ № 5, за втора дата на провеждане на търга.

СПРАВКИ – 0596/2-42-98; 2-22-31; 2-27-99