Продължете към съдържанието

Обява - търг гробищен парк

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1, ал.2 и ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.86 ал.2 от Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 752/30.03.2022г. на Общински съвет – Поморие и Заповед № РД-16-453/13.04.2022г. на Кмета на Община Поморие е

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ЯВЕН ТЪРГ

I.За отдаване под наем на терен – публична общинска собственост на територията на гр. Поморие, за разполагане на преместваем обект, за срок до 10/десет/ години, както следва:

1.Терен с площ от 30 кв.м. за стациониране на преместваем обект-павилион за траурни стоки, услуги и продажба на цветя на площ 24кв.м в търговска зона „Гробищен парк“, петно № 3, по плана на гр. Поморие, за срок до 10 /десет / години при начална тръжна цена на месец 300,00лв. без вкл. ДДС или начална тръжна цена на месец 360,00лв. с вкл. ДДС и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.
ІІ. Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:
1.В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ.
2. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:
– първа дата – до 16.00 часа, на последния работен ден преди датата на търга;
– втора дата – до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга;
В деловодството на ОП «СУОИ» гр. Поморие, ул. «Княз Борис І» № 96а.
Тръжната документация се закупува от ОП „СУОИ” гр. Поморие, ул. „Княз Борис І” № 96а, след заплащане на 60,00 /шестдесет/ лева с вкл. ДДС.
ІII. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна тръжна наемна цена без ДДС, който се внася в деловодството на ОП «СУОИ»-Поморие, при подаване на документите за участие в търга
IV. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец, както и всички разходи за ел. енергия, вода и други консумативи в наетия имот.
V. Преди издаване на разрешението за поставяне на преместваемият обект-павилион, проектът му трябва да бъде съгласуван с гл.архитект на Община Поморие.
VI. Квадратурата, която се ползва извън терена на който е стациониран преместваемия обект-павилион , се заплаща допълнително по тарифата за такси към Наредба №6 на Общински съвет Поморие.
VII. При предсрочно прекратяване на договора по вина на НАЕМАТЕЛЯ, същият следва да заплати неустойка в размер на три месечни наема, но не-повече от оставащите в срока на договора.

VIII. Дата, час и място на провеждане на търга:
1.На 10.05.2022г. от 10:00 часа, в зала № 2 на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна“ № 5, за първа дата на провеждане на търга.
2.На 17.05.2022г. от 10:00 часа, в зала № 2 на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна“ № 5, за втора дата на провеждане на търга.

СПРАВКИ – 0596/2-42-98; 2-22-31; 2-27-99