Продължете към съдържанието

Обява Търг "хлебозавода"

О Б Я В А

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1, ал.2 и ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.86 ал.2 от Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 1032/31.01.2023г. на Общински съвет – Поморие и Заповед № РД-16-255/17.02.2023г. на Кмета на Община Поморие е

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ЯВЕН ТЪРГ

I. За отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост на територията на Община Поморие , както следва:

1. Имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 57491.504.104.3.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с адрес: гр.Поморие,кв.»Свобода»,бл.А,ет.1, обект № 5 /фотостудио/с площ 24,20 кв.м. в сграда №3, разположена в ПИ с идентификатор 57491.504.104. , актувана с АОС 6143/25.05.2017г. за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 145,20лв. без вкл.ДДС или 174,24лв. с вкл.ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.

2. Имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 57491.504.104.3.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с адрес: гр.Поморие,кв.»Свобода»,бл.А,ет.1, обект № 6/ автоаксесоари/ с площ 24,20 кв.м. в сграда № 3 , разположена в ПИ с идентификатор 57491.504.104. актувана с АОС 6143/25.05.2017г. за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 145,20лв. без вкл.ДДС или 174,24лв. с вкл.ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.

3. Имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 57491.504.104.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с адрес: гр.Поморие,кв.»Свобода»,бл.В,ет.1, обект №9/плодове и зеленчуци/ с площ 24,20 кв.м. в сграда № 2 разположена в ПИ с идентификатор 57491.504.104 актувана с АОС 6143/25.05.2017г. за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 145,20лв. без вкл.ДДС или 174,24лв. с вкл.ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.

4. Имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 57491.504.104.2.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с адрес: гр.Поморие,кв.»Свобода»,бл.В,ет.1, обект № 13 /офис комунални услуги/ с площ 24,20 кв.м. в сграда № 2 разположена в ПИ с идентификатор 57491.504.104 ,актувана с АОС 6143/25.05.2017г. за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 145,20лв. без вкл.ДДС или 174,24лв. с вкл.ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.

5. Имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 57491.504.104.2.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с адрес: гр.Поморие,кв.»Свобода»,бл.В,ет.1, обект № 14 /офис/ с площ 24,20 кв.м. в сграда №2 разположена в ПИ с идентификатор 57491.504.104 , актувана с АОС 6143/25.05.2017г. за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 145,20лв. без вкл.ДДС или 174,24лв. с вкл.ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.

6. Имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 57491.504.104.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с адрес: гр.Поморие,кв.»Свобода»,бл.С,ет.1, обект № 17/офис/ с площ 24,20 кв.м. в сграда № 1разположена в ПИ с идентификатор 57491.504.104 , актувана с АОС 6143/25.05.2017г. за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 145,20лв. без вкл.ДДС или 174,24лв. с вкл.ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.

7. Имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 57491.504.104.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с адрес: гр.Поморие,кв.»Свобода»,бл.С,ет.1, обект № 18/ офис/ с площ 16,60 кв.м. в сграда №1 разположена в ПИ с идентификатор 57491.504.104 , актувана с АОС 6143/25.05.2017г. за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 99,60лв. без вкл.ДДС или 119,52лв. с вкл.ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.

ІІ.Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:
1.В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ.
2. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:
– първа дата – до 16.00 часа, на последния работен ден преди датата на търга;
– втора дата – до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга;
В деловодството на ОП «СУОИ» гр. Поморие, ул. «Княз Борис І» № 96а.
Тръжната документация се закупува от ОП „СУОИ” гр. Поморие, ул. „Княз Борис І” № 96а, след заплащане на 60,00 /шестдесет/ лева с вкл. ДДС.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 10% от годишна тръжна наемна цена без ДДС, който се внася в деловодството на ОП «СУОИ»-Поморие, при подаване на документите за участие в търга.
ІV. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец, както и всички разходи за ел. енергия, вода и други консумативи в наетия имот.
V.При предсрочно прекратяване на договора по вина на НАЕМАТЕЛЯ, същият следва да заплати неустойка в размер на три месечни наема, но не-повече от оставащите в срока на договора.
VI. Дата, час и място на провеждане на търга:
1.На 10.03.2023г. от 10:00 часа, в зала № 2 на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна“ № 5, за първа дата на провеждане на търга.
2.На 17.03.2023г. от 10:00 часа, в зала № 2 на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна“ № 5, за втора дата на провеждане на търга.

СПРАВКИ – 0596/2-42-98; 2-22-31; 2-27-99