Продължете към съдържанието

Обява - търг Имоти

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1, ал.2 и ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.86 ал.2 от Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 621/13.10.2021г. и Решение № 771/19.04.2022год на Общински съвет – Поморие и Заповед № РД-16-697/12.04.2022г. на Кмета на Община Поморие е

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ЯВЕН ТЪРГ

І. За отдаване под наем, на следните обекти и терени , както следва:

1. Магазин № 1 публична общинска собственост находящ се в ТЦ „Алеко Константинов”–гр.Поморие на площ от 14.4 кв.м. закрита площ, за продажба на промишлени стоки при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 144,40лв. без вкл.ДДС или 173,28 лв.с вкл. ДДС за срок от 7/седем/години и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС .

II. За отдаване под наем, на търговски павилиони разположени в ПИ 57491.503.548 по КК на гр.Поморие за срок от 8 /осем/ години , както следва:

Тяло А
1.Павилион № 11 на площ от 6,30 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 126,00 лв.без вкл.ДДС или 151,20 лв.с вкл. ДДС.
2.Павилион № 13 на площ от 9,25 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 222,00 лв.без вкл.ДДС или 266,40 лв.с вкл. ДДС.
3.Павилион № 15 на площ от 8,21 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 164,00 лв.без вкл.ДДС или 197,04 лв.с вкл. ДДС.

Тяло Б
1.Павилион № 1 на площ от 7,95 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 159,28 лв.без вкл.ДДС или 191,14 лв.с вкл. ДДС.
2.Павилион № 2 на площ от 7,95 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 159,28 лв.без вкл.ДДС или 191,14 лв.с вкл. ДДС.
3.Павилион № 3 на площ от 8,06 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 161,20 лв.без вкл.ДДС или 193,44 лв.с вкл. ДДС.

4.Павилион № 5 на площ от 8,20 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 164,00 лв.без вкл.ДДС или 196,80 лв.с вкл. ДДС.
5.Павилион № 7 на площ от 8,78 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 175,60 лв.без вкл.ДДС или 210,72 лв.с вкл. ДДС.
ІІ. Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:
1. В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ.
2. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:
– първа дата – до 16.00 часа, на последния работен ден преди датата на търга;
-втора дата – до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга;
В деловодството на ОП «СУОИ» гр. Поморие, ул. «Княз Борис І» № 96а.
Тръжната документация се закупува от ОП „СУОИ” гр. Поморие, ул. „Княз Борис І” № 96а, след заплащане на 60,00 /шестдесет/ лева с вкл. ДДС.
ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна наемна цена, който се внася в деловодството на ОП «СУОИ»-Поморие, при подаване на документите за участие в търга
ІV. Стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.
V. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец, както и всички разходи за ел.енергия, вода и други консумативи в наетия имот.
VІ.При предсрочно прекратяване на договора по вина на НАЕМАТЕЛЯ, същият следва да заплати неустойка в размер на три месечни наема, но не-повече от оставащите в срока на договора.
VII. Дата, час и място на провеждане на търга:
1.На 30.05.2022г. от 14:00 часа, в зала № 2 на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна“ № 5, за първа дата на провеждане на търга.
2.На 06.06.2022г. от 14:00 часа, в зала № 2 на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна“ № 5, за втора дата на провеждане на търга.

СПРАВКИ – 0596/2-42-98; 2-22-31; 2-27-99