Продължете към съдържанието

Обява - търг морска гара

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1, ал.2 и ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.86 ал.2 от Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 736/28.02.2022г. на Общински съвет – Поморие и Заповед № РД-16-341/17.03.2022г. на Кмета на Община Поморие е

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

І. За отдаване под наем, за срок до 10 (десет) години, чрез провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване-имот публична общинска собственост при начална тръжна годишна наемна цена 20 000, 00 лв. без вкл. ДДС и стъпка на наддаване 10 % от началната тръжна цена, а именно:
Сграда за обществено хранене, площ: 280, 40 (двеста и осемдесет квадратни метра и четиридесет) кв. м. Сграда с идентификатор 57491.503.576.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри-масивна, двуетажна сграда със застроена площ 238 кв. м. (двеста тридесет и осем) кв.м. и разгъната застроена площ 280, 40 (двеста и осемдесет квадратни метра и четиридесет) кв. м. – построена 1994 г. Сградата се състои от два самостоятелни обекта: – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.503.576.2.1, находящ се на етаж 1 , със застроена площ 238, 19 кв.м.; – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.503.576.2.2, находящ се на етаж 2 със застроена площ 42, 21 кв.м. Местонахождение на имота: гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, ЕКАТТЕ 57491, поземлен имот с идентификатор 57491.503.576 по КК и КР на гр. Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, кв. 18а, УПИ І по регулационния план на гр. Поморие, административен адрес на сградата: гр. Поморие, п. к. 8200, ул.”П.К.Яворов”.
II. В публично оповестения явен търг могат да участват физически или юридически лица-търговци регистрирани по ТЗ.
III. Депозит за участие в търга 10% от началната тръжна годишна наемна цена без вкл. ДДС , който се внася в деловодството на ОП «СУОИ»-Поморие, при подаване на документите за участие в търга.
IV. Годишната наемна цена се дължи на три равни вноски, както следва:
 Първа вноска – в срок до 15 юни на текущата година.
 Втора вноска – в срок до 15 юли на текущата година.
 Трета вноска – в срок до 15 август на текущата година.
V. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:
– първа дата – до 16:00 часа, последния работен ден преди датата на търга;
– втора дата – до 16:00 часа последния работен ден преди датата на търга;
В деловодството на ОП «СУОИ» гр. Поморие, ул. «Княз Борис І» № 96а.
Тръжната документация се закупува от ОП „СУОИ” гр. Поморие, ул. „Княз Борис І” № 96а, след заплащане на 60,00 /шестдесет/ лева с вкл. ДДС.
VI. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната годишна наемна цена, всички разходи за ел. енергия, вода и други консумативи в наетия обект.
VII. При предсрочно прекратяване на договора по вина на НАЕМАТЕЛЯ, същият следва да заплати неустойка в размер на една вноска от годишната наемна цена , но не-повече от оставащите в срока на договора.
VIII. Дата, час и място на провеждане на търга:
1.На 5.04.2022г. от 10:00 часа, в зала № 2 на Община Поморие, гр. Поморие, ул. ”Солна“ № 5, за първа дата на провеждане на търга.
2.На 12.04.2022г. от 10:00 часа, в зала № 2 на Община Поморие, гр. Поморие, ул. ”Солна“ № 5, за втора дата на провеждане на търга.

СПРАВКИ – 0596/2-42-98; 2-22-31; 2-27-99