Продължете към съдържанието

Обява Търг терени

О Б Я В А

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1, ал.2 и ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.86 ал.2 от Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 946/17.11.2022г., Решение № 1041/31.01.2023г. и Решение №1042/31.01.2023г. на Общински съвет – Поморие и Заповед № РД-16-254/17.02.2023г. на Кмета на Община Поморие е

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ЯВЕН ТЪРГ

І. За отдаване под наем на терени – публична общинска собственост на територията на Община Поморие , за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ , както следва:

1. Терен публична общинска собственост, с площ 20 кв.м за стациониране на преместваем обект в Търговска зона „Бата, ул. „Олимпийска“ №1, за срок от 8/осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 60,00лв. на месец без вкл. ДДС или 72,00лв. с вкл. ДДС съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

2. Терен с площ 11 кв.м. за стациониране на преместваем обект в търговска зона „Скобелев”, петно № 3, кв.231 по плана на гр.Поморие, за срок от 3 /три/ години при начална тръжна месечна наемна цена 66,00лв. без вкл.ДДС или 79,20лв. с вкл.ДДС съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.

3. Терен с площ 30 кв.м за стациониране на преместваем обект в Търговска зона „Каменар“, находяща се в кв.21,УПИ X за срок от 8/осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 90,00лв. без вкл. ДДС или 108,00лв. с вкл. ДДС съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10% от началната тръжна месечна наемна цена без вкл.ДДС.

4. Терен публична общинска собственост, с площ 10 кв.м за стациониране на преместваем обект в Търговска зона „Страцин“,ул.“ Драва“ №1 между о.т.30 и о.т.32 по плана на с.Страцин за срок от 8/осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 30,00лв. без вкл.ДДС или 36,00лв. с вкл. ДДС съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10% от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.

ІІ. Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:
1. В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ.
2. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:
– първа дата – до 16.00 часа, на последния работен ден преди датата на търга;
-втора дата – до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга;
В деловодството на ОП «СУОИ» гр. Поморие, ул. «Княз Борис І» № 96а.
Тръжната документация се закупува от ОП „СУОИ” гр. Поморие, ул. „Княз Борис І” № 96а, след заплащане на 60,00 /шестдесет/ лева с вкл. ДДС.
3. На терена в Търговска зона „Бата, ул. „Олимпийска“ №1 може да се осъществява търговска дейност, като се забранявя продажбата на спиртни напитки и тютюневи изделия.
ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна наемна цена, който се внася в деловодството на ОП «СУОИ»-Поморие, при подаване на документите за участие в търга
IV. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец, както и всички разходи за ел. енергия, вода и други консумативи в наетия имот.
V.При предсрочно прекратяване на договора по вина на НАЕМАТЕЛЯ, същият следва да заплати неустойка в размер на три месечни наема, но не-повече от оставащите в срока на договора.
VI.Преди издаване на разрешението за поставяне на преместваемия обект, проекта трябва да бъде съгласуван с гл.архитект на Община Поморие
VII. Дата, час и място на провеждане на търга:
1.На 10.03.2023г. от 14:00 часа, в зала № 2 на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна“ № 5, за първа дата на провеждане на търга.
2.На 17.03.2023г. от 14:00 часа, в зала № 2 на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна“ № 5, за втора дата на провеждане на търга.

СПРАВКИ – 0596/2-42-98; 2-22-31; 2-27-99