Продължете към съдържанието

Обява за Инкасатор

Обявява свободни работни места за длъжността
ИНКАСАТОР

Описание на длъжността Събиране на месечни такси, наеми и други плащания съгласно предоставеното за стопанисване и управление общинско имущество. Инкасиране на ползвателите на стилажи,витрини,сергии,маси, помещения и др., разположени на общински терени. Ежедневно отчитане на приходите от посочената дейност при касиера на ОП “СУОИ”- Поморие. Приемане на заявления за участие в търгове ,за помещения и терени , за сключване на договори за наем на преместваеми обекти при спазване на изискванията за това. Осъществяване на контрол върху ползвателите на общински терени , относно спазване изискванията на специализираните органи и правилника за вътрешния ред в предприятието.Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Минимални образователно и квалификационни изисквания към кандидатите за длъжността Инкасатор

1. Да са дееспособни физически лица;
2. Да имат минимално завършено образование – средно образование;
3. Компютърна грамотност;

Други изисквания за заемане на длъжност:
1.Способност за работа в екип, комуникативност, лоялност, етичност, отговорност;
2.Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността;
3.Други вътрешни нормативни разпоредби, които касаят пряко изпълняваната длъжност.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление от кандидата (свободен текст);
2. Автобиография – европейски формат;
3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
4. Копие от документ, удостоверяващ продължителност на стаж – трудова/служебна книжка (ако има такива);
5. Копия от други видове официални документи, удостоверяващи придобита допълнителна квалификация (ако има такива).
6.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода.
Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи, заверени от кандидатите с гриф „Вярно с оригинала” и подпис.

Начин на провеждане на подбора:
Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

Място за подаване на документите:
Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на кандидата и длъжността, за която кандидатства, точен адрес и телефон за връзка. Документите се подават в сградата на ОП СУОИ, ул. Поморие, ул. ”Княз Борис І” 96А.

За справки: 0596/22231; 24298;0882420040