Продължете към съдържанието

Тарифа - Наеми

ЗА БАЗИСНИТЕ (НАЧАЛНИ) ЦЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ СЪС СТОПАНСКО И АДМИНИСТРАТИВНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Цените по тази ТАРИФА са база за:

(1). Определяне базисната цена и началната цена при провеждане на търг по Наредба №1 на Общински съвет-Поморие за ползване на обекти –общинска собственост.

(2). Установяване наемната цена за обекти, отдадени под наем по реда на чл.14 от Закона за общинската собственост и в съответствие с Наредба №1 на Общински съвет-Поморие.

Чл. 2.(1) Базисните наемни цени се определят за период от един месец на квадратен метър площ, съобразно предназначението на обекта и съответните прилежащи площи, както следва:

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТАМесечна наемна цена на кв.м площ за сектор –лева:
ІІІІІІІVV
123456
1.Магазини за хранителни и промишлени стоки и Заведения за обществено хранене, дрогерии10,006,005,00

3,20

/изм с Решение № 957/29.04.14г.

3,00
2. Аптеки /изм с Решение № 957/29.04.14г./5,203,903,252,601,95
3. Здравни кабинети:     
– лекарски5,203,903,252,601,95
– стоматологични5,203,903,252,601,95
– зъботехнични5,203,903,252,601,95
4. Кантори:     
– юридически6,505,464,293,772,86
– проектантски12,9010,808,707,505,70
– счетоводни10,809,007,506,004,50
5. Банки и обменни бюра15,0010,007,006,005,00
6. Тотализатор8,006,005,004,003,00
7. Офис и административни помещения.8,006,004,003,003,00
8. Производствени помещения.3,002,001,501,301,20
9. Изкупвателни пунктове за мляко, билки и др.2,202,002,002,00
10. Ателиета за културни и художествени дейности.2,001,401,100,900,60
11. Частни учебни заведения1,301,000,900,800,55
12. Клубове на партии, общ. организации, движения и сдружения с идеална цел, включително с административно предназначение.0,50
13. Складови помещения за обекти70% от цената на основната площ
14. Сервизни помещения за обекти50% от цената на основната площ
15. Терени в търговски зони за разполагане на павилиони, будки и др /изм с Решение № 957/29.04.14г/6,005,003,803,002,70
16. Самостоятелни складове:     
– покрити2,001,201,000,800,60
– открити1,501,000,800,500,40
17. Гаражи и гаражни клетки.5,00
18.Терени за разполагане на гаражи5,505,004,503,002,50
19. Платени паркинги:5,00
20. За ползване един брой паркомясто върху улични платна, прилежащи към обществени сгради/пред офиси, магазини, търговци ресторанти,хотели и др/.50,00 лв. / брой паркомясто
20а /нова с Решение № 957/29.04.2014г./За автомобили на граждани с постоянен или настоящ адрес в гр.Поморие– 10лв. на месец за паркоместо по настоящ или постоянен адрес или пред други жилищни сгради след писмено разрешение на собствениците.
21. Помещения за религиозни дейности на официално признати вероизповедания1,00
22. Терени за монтиране мобилни газостанции и бензиностанции15,0010,008,005,004,00
23. Терен за автомивки15,0010,008,005,004,00
24. Терен за автокъщи15,0010,008,005,004,00
25. Имоти в регулация с поставени бунгала за отдих и туризъм /наемите да се начисляват за летните месеци-юни, юли, август и септември/0,250,200,200,150,15
26. За поставяне на автомати за закуски и безалкохолни напитки,банкомати в учебни заведения и други обществени общински обекти.150,00
27. Тоалетна кабина.30,0020,0016,0015,0010,00
28. Базови станции на клетъчни радиотелефонни мрежи (М-Тел, Глобул и др.)

За имоти в регулация – 5.00лв./кв.м.

За имоти извън регулация – 0.60лв./кв.м.

29. Язовири – лв. на декар10,0010,0010,0010,0010,00
30./отм. с Решение № 957/29.04.2014г./

(2) Членове на Съюза на слепите, Съюза на глухите и Съюза на инвалидите заплащат за наетите от тях помещения, общинска собственост 50 % от определените в чл.2, ал.1 цени.

(3) Наемите за училищни обекти се определят на 75% от цените по чл.2, ал.1,т.1;

(4) За ползване на правата по т.13 и т.14 се изисква одобрен архитектурен проект или заснемане на обекта от правоспособно лице.

РАЗДЕЛ   ІІ

ЗОНИРАНЕ НА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ ПО ТЪРГОВСКИ СЕКТОРИ.

т.I Помещения

І СЕКТОРГр.Поморие I зона – града
ІІ СЕКТОРГр.Поморие II зона – квартала и кв.Свобода
ІІІ СЕКТОРГр.Поморие III зона – кв.Север, гр.Каблешково, с.Ахелой
ІV СЕКТОРОбекти в селищата Каменар, Бата, Александрово, Горица, Гълъбец, Лъка, Медово, Страцин, Порой
V СЕКТОРОбекти в останалите селища на общината-Козичино, Косовец, Белодол, Габерово и Дъбник.

т.II Терени по търговски зони

І СЕКТОРт.з.”Иван Вазов”, т.з.”Нови кални бани”, т.з.”Руски паметник”, т.з.”Яворов”, т.з.”Ал. Константинов”, т.з.”Просвета”, ЦГЧ, т.з.”Малки хали”
ІІ СЕКТОРт.з.”Свобода”, т.з.”Скобелев”, т.з.”Млекопреработване”, т.з.”Св. Георги”, т.з.”Светлина”, т.з.”Пиргос”,т.з.”Морска”, т.з.”Мусала”, т.з.”Христо Ботев”
ІІІ СЕКТОРт.з.”Север”-Поморие, гр.Каблешково и гр.Ахелой
ІV СЕКТОРс.Каменар, с.Бата, с.Александрово, с.Горица, с.Гълъбец,с. Лъка, с.Медово, с.Страцин, с.Порой
V СЕКТОРс.Козичино, с.Косовец,с. Белодол, с.Габерово и с.Дъбник.

Р А З Д Е Л  ІІІ

КОРЕКЦИОННИ КОЕФИЦИЕНТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЗИСНИТЕ НАЕМНИ ЦЕНИ.

Чл.3 В зависимост от физическото състояние на обектите, наемните цени се коригират с корекционни коефициенти, както следва:

– масивни сгради К=1

– поли масивни сгради К=0,9

– паянтови сгради К=0,8

– избени помещения, тавански помещения К=0,8

Чл. 4. /изм. с Решение № 957/29.04.2014г./ За обекти в Раздел II т.II, временно прекратили дейността си, наемната цена е 1.00лв. на кв.м.

Чл. 5. ./отм. с Решение № 957/29.04.2014г./

Чл. 6. Цените в настоящата наредба подлежат на актуализация като се коригират с процент от инфлационния индекс, по решение на Общински съвет-Поморие.

Чл. 7. Промяна предназначението на обекта се допуска само с разрешение на наемодателя. С промяната на предназначението се актуализира и наемната цена, която не може да бъде по-малка от предварително договорената.

Чл. 8. За ползване оборудване и обзавеждане –общинска собственост в обектите, към месечната наемна цена се прибавя 1/60 от балансовата стойност на движимото имущество.

Чл.9./нов с Решение № 957/29.04.2014г./ При влязла в сила заповед за изземване на общински недвижим имот, съгласно чл.65, ал.1 от ЗОС, до освобождаването на обекта, за съхранение на вещите се дължи наем от 30лв. на ден

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Посочените в настоящата наредба цени са без включено ДДС

§2. Посочените в настоящата наредба цени са приети с Решение № 471/30.01.2006г., изм.с Решение № 492/30.04.2009г., изм. с Решение № 957/29.04.2014г.

§3. Наемните цени при заварените от настоящата наредба наемни отношения се предоговарят в съответствие с визираните в нея цени, след решение на Общински съвет-Поморие и не могат да бъдат по-малки от предварително договорените.
§4. Обектите, обявени по реда на Наредба №1 на Общински съвет-Поморие два пъти на търг или конкурс , за които няма сключени договори се предлагат на следващ търг или конкурс с намаление не повече от 50% от началната наемна цена. Намалението се извършва от Кмета на Община –Поморие по мотивирано предложение на:

  • Директора на Дирекция “СУТОСУП” при Община Поморие
  • Директора на ОП “СУОИ”-Поморие

 

§5. “При провеждане на търг или конкурс за отдаване под наем на обекти общинска собственост не се допускат до участие в срок до 5 години кандидатите, чиито договори с Общината са били прекратени по тяхна вина.”

§6. За определени обекти началната тръжна цена може да се увеличава от Кмета на Общината по мотивирано предложение на :

  • Директора на Дирекция “СУТОСУП” при Община Поморие
  • Директора на ОП “СУОИ”-Поморие

 

§7. Настоящата тарифа и условията в нея отменят:

  1. Приложение 1- от т.1.3 до края в Наредба №6 на Общински съвет- Поморие
  2. Наемите от Тарифата в Наредба №11 на Общински съвет Поморие, съгл. § 2 от настоящата Тарифа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

Документи за изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Тарифа - Наеми 248 KB 21