Новини

Обява – търг ИМОТИ

Обява – търг Имоти На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1, ал.2 и ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.86 ал.2 от Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 621/13.10.2021г. и Решение № 771/19.04.2022год на Общински съвет – Поморие и Заповед № РД-16-697/12.04.2022г. на Кмета на Община Поморие е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО… Прочетете повече »Обява – търг ИМОТИ

Обява – търг Гробищен парк

Обява – търг гробищен парк На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1, ал.2 и ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.86 ал.2 от Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 752/30.03.2022г. на Общински съвет – Поморие и Заповед № РД-16-453/13.04.2022г. на Кмета на Община Поморие е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ЯВЕН ТЪРГ… Прочетете повече »Обява – търг Гробищен парк

Обява – търг МОРСКА ГАРА

Обява – търг морска гара На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1, ал.2 и ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.86 ал.2 от Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 736/28.02.2022г. на Общински съвет – Поморие и Заповед № РД-16-341/17.03.2022г. на Кмета на Община Поморие е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С… Прочетете повече »Обява – търг МОРСКА ГАРА

Обява – търг януари 2022

Обява – Търг януари 2022 На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1, ал.2 и ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.86 ал.2 от Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 621/13.10.2021г. на Общински съвет – Поморие и Заповед № РД-16-34/07.01.2022г. на Кмета на Община Поморие е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С… Прочетете повече »Обява – търг януари 2022

Правилник

Правилник за устройството и дейността на Общинско Предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти” – гр.Поморие I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят предмета на дейност, структурата, управлението, числения състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.Чл.2. (1) Общинското предприятия е създадено на основание чл.52 и чл.53 от Закона за общинската собственост.(2) Общинското предприятие се създава,… Прочетете повече »Правилник

Какви приходи събираме?

Какви приходи събираме ? Приходи от наем имущество и наем земя; Приходи от рекламно- информационни елементи; Пристанищни такси; Приходи от такси за ползване на пазари, тротоари , общински терени частна и публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти за търговия на открито . Приходи от атракционна дейност; Приходи от такси за ползване на тротоари, площадки, улични платна и други общински терени за разполагане на… Прочетете повече »Какви приходи събираме?

Предмет на дейност на Предприятието

Предмет на дейност на Предприятието Стопанисване и управление на предоставените му общински имоти или части от тях и администриране на приходи от същите. Създаване на условия за достъп и ползване на предоставените му за управление недвижими имоти – общинска собственост от физически и юридически лица срещу заплащане на съответните наеми, такси и цени на услуги, определени от Общински съвет Поморие. (2) Стопанската дейност на предприятието… Прочетете повече »Предмет на дейност на Предприятието

Тарифа – РИЕ

Тарифа – РИЕ РИЕ I зона II зона III зона IV зона V зона VI зона 1.Реклама върху транспаранти и ленти / на кв.м./ 12лв./кв.м 10лв./кв.м 8лв./кв.м 6лв./кв.м 4лв./кв.м. 3лв./кв.м. 2.За свободно стоящи или монтирани на стойки едностранни РИЕ             а)външна реклама             до 2 кв.м. вкл. 12лв./кв.м 10лв./кв.м 8лв./кв.м. 6лв./кв.м. 4лв./кв.м. 3лв./кв.м.   над… Прочетете повече »Тарифа – РИЕ

Такси за ползване на общински спортни имоти и съоръжения

Такси за ползване на общински спортни имоти и съоръжения Чл.78 (1) от Наредба № 11 За ползване на общински спортни площадки се плащат такси съгласно следната таблица: Спортни площадки: Светла част на деня На осветление Футбол 30.00лв./час 40.00лв./час Тенис на корт /01 юни – 15 септември/ 12.00лв./час 15.00лв./час Тенис на корт /15 септември – 01 юни/ 10.00лв./час 12.00лв./час Хандбал 10.00лв./час 12.00лв./час Волейбол 10.00лв./час 12.00лв./час Баскетбол 10.00лв./час… Прочетете повече »Такси за ползване на общински спортни имоти и съоръжения