Продължете към съдържанието

За нас

Правилник

Правилник за устройството и дейността на Общинско Предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти” – гр.Поморие I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят предмета на дейност, структурата, управлението, числения състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.Чл.2. (1) Общинското предприятия е създадено на основание чл.52 и чл.53 от Закона за общинската собственост.(2) Общинското предприятие се създава,… Прочетете повече »Правилник

Какви приходи събираме?

Какви приходи събираме ? Приходи от наем имущество и наем земя; Приходи от рекламно- информационни елементи; Пристанищни такси; Приходи от такси за ползване на пазари, тротоари , общински терени частна и публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти за търговия на открито . Приходи от атракционна дейност; Приходи от такси за ползване на тротоари, площадки, улични платна и други общински терени за разполагане на… Прочетете повече »Какви приходи събираме?

Предмет на дейност на Предприятието

Предмет на дейност на Предприятието Стопанисване и управление на предоставените му общински имоти или части от тях и администриране на приходи от същите. Създаване на условия за достъп и ползване на предоставените му за управление недвижими имоти – общинска собственост от физически и юридически лица срещу заплащане на съответните наеми, такси и цени на услуги, определени от Общински съвет Поморие. (2) Стопанската дейност на предприятието… Прочетете повече »Предмет на дейност на Предприятието